Flores naturais do Muggendorf / Austria
Species
1/1
Brand-Knabenkraut
Knabenkrautgewächse
Orchis ustulata
Orchidaceae
Bild Brand-Knabenkraut

apogeu

Mai - Jun

characteristica

20-30 cm; Blätter lanzettlich; Blütenstand 3-6cm; Blüten klein, bis 1 cm; Blütenblätter bilden Helm, au337en schwarz; Lippe 3teilig wei337-rot gepunktet

lugar

campo arido

outros

geschützt!

Brand-Knabenkraut Brand-Knabenkraut
 
26.09.2016